top of page

Dzisiaj kluby fitness składają pozew!

W dniu 8 lipca 2021 r. w godzinach przedpołudniowych, kancelaria prawna LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy, działając w imieniu kilkudziesięciu największych polskich operatorów klubów fitness złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Radę Ministrów i Ministra Zdrowia o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z administracyjnymi zakazami prowadzenia działalności siłowni i klubów fitness (tzw. lockdowny branży fitness).
Założenia prawne pozwu:


1. Postępowanie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Radę Ministrów oraz Ministra Zdrowia prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tzw. pozew zbiorowy).


2. Postępowanie dotyczyć będzie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.


3. Główna linia argumentacji dotyczy wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności przez kluby fitness i siłownie w 2020 r. oraz 2021 r. na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów. W naszej ocenie przedmiotowe rozporządzenia miały charakter bezprawny bowiem m.in.: (i) zostały wydane z naruszeniem delegacji ustawowych zawartych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (brak podstaw do wydania aktu wykonawczego zakazującego działalności całej branży na terenie Polski); (ii) naruszyły konstytucyjne zasady wprowadzania ograniczeń swobody działalności gospodarczej (możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko drogą ustawy, zakaz unicestwienia istoty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej); (iii) wkroczyły w sferę uregulowaną już w innych przepisach, tj. bezpośrednio w Konstytucji RP (przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych) oraz w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; (iv) naruszyły zasadę proporcjonalności oraz zasady przyjmowania aktów prawnych ograniczających prawo działalności gospodarczej (zarzuty w tym zakresie zostały sformułowane m.in. po wcześniejszym sformułowaniu szeregu wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez szereg centralnych organów państwa).


4. Co więcej, w naszej ocenie skala ingerencji aparatu państwowego w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, była tak daleko idąca, że doszło do sytuacji równoważnej czasowemu fatycznemu wywłaszczeniu co samo w sobie powinno uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa.


5. W końcu, w ramach tzw. roszczenia ewentualnego, powództwo dotyczy także zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, polegającego na wprowadzeniu zakazu prowadzenia działalności przez kluby fitness i siłownie przy jednoczesnym niewprowadzeniu na terenie Polski stanu klęski żywiołowej.


6. W naszej ocenie ze względu na charakter podstaw prawnych powództwa oraz biorąc pod uwagę, że kwestionowane akty prawne mają charakter podustawowy w sprawie nie jest konieczne uzyskanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.


7. Po ustaleniu odpowiedzialności Skarbu Państwa przedsiębiorcy biorący udział w postępowaniu będą w indywidualnych postępowaniach sądowych dochodzić wypłaty odszkodowań obejmujących szkodę rzeczywistą oraz tzw. utracone korzyści.


Działania LWW są częścią szerszej inicjatywy, której celem jest wsparcie branży fitness w obliczu wielkiego kryzysu. Działania LWW w tym zakresie obejmują nie tylko przygotowanie pozwu zbiorowego, ale też wsparcie dla senackiego projektu ustawy o odszkodowaniach dla branż zamkniętych, który jest obecnie procedowany w Sejmie.


Wokół inicjatywy dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa względem branży fitness skupionych jest ponad 150 przedsiębiorców, którzy prowadzą łącznie około 450 klubów fitness zlokalizowanych w całej Polsce.


Na tym etapie do pozwu przystąpili przedsiębiorcy prowadzący około 150 klubów. Kolejni zapowiadają przystąpienie do grupy po zainicjowaniu postępowania sądowego.


Wszystkie ww. działania odbywają się we współpracy z Polską Federacją Fitness.


źródło: materiały prasowe

bottom of page