top of page

Składki ZUS obowiązkowe przy zawieszonej działalności!


Zmiana przepisów zakłada, że wspólnicy: jednoosobowych sp. z o.o., spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej – będą musieli odprowadzać składki od dnia wpisania spółki do KRS-u do dnia jej wykreślenia. Wspólnicy nie będą również zwolnieni z opłacania składek ZUS za okres zawieszenia prowadzenia spółki. Zmiana ustawy spowoduje, że zawieszenie działalności spółki nie będzie zwalniać z zapłaty składek ZUS.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2021 r., zakłada diametralną zmianę zasad opłacania składek ZUS dla:

 • wspólników sp. z o.o.,

 • spółki jawnej,

 • spółki partnerskiej,

 • spółki komandytowej.

Projekt nakłada obowiązek odprowadzania składek ZUS, bez względu na to, czy działalność spółki będzie faktycznie prowadzona. Na fakt odprowadzania składek ZUS, nie będzie miało również wpływu zawieszenie działalności spółki. Przepisy dotyczące zawieszenia działalności staną się przepisami martwymi, ponieważ nie będą zwalniały z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Zawieszenie działalności spółki nadal będzie możliwe, jednak nie zwolni to z obowiązku odprowadzania składek ZUS za okres zawieszenia działalności spółki.


Projektowane przepisy należy ocenić bardzo negatywnie, z uwagi na okres w jakim są wprowadzane. Wiele branż aktualnie zmaga się z kolejnym lockdownem i dla wielu spółek czasowe zawieszenie działalności to jedyny ratunek. Niestety ustawodawca chce ich tego pozbawić i narazić na kolejne zadłużenia.


Po zmianie przepisów, wspólnicy jednoosobowych spółek z.o.o. będą podlegać

ubezpieczeniu – od dnia zawarcia umowy spółki (albo od dnia nabycia udziałów w spółce), do dnia wykreślenia spółki z KRS-u (albo zbycia wszystkich udziałów w spółce). Natomiast wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą musieli odprowadzać składki ZUS od dnia wpisania spółki do KRS-u (albo od dnia wniesienia wkładów w spółce) do dnia wykreślenia spółki z KRS-u (albo zbycia wkładów w spółce).


Kiedy spółki mogą zawiesić działalność?

Aktualnie mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie z różnych względów musimy zawiesić działalność gospodarczą prowadzoną w ramach spółki (przykładowo mamy przestój lub spółka zrealizowała cel, dla którego została powołana). Zatem spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o. mogą aktualnie zawiesić prowadzenie swojej działalności, co automatycznie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Do takich sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa przedsiębiorców. Spółki, chcące zawiesić działalność muszą jednak ten fakt zgłosić do KRS-u.

Spółki mogą zawiesić działalność gospodarczą:

 • z dowolnego powodu,

 • jeśli nie zatrudniają pracowników,

 • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Aktualnie z faktem zawieszenia wiąże się brak obowiązku odprowadzania składek ZUS, jednak po zmianach obowiązek odprowadzania powstanie od momentu wpisania do KRS-u do dnia wykreślenia.


W okresie zawieszenia działalności, spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów. Może natomiast wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów oraz może przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.


Jak składki ZUS odprowadzają wspólnicy spółek?

Każdy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej musi płacić składki ZUS (na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów dla celów ubezpieczeń społecznych wspólnika:

 • jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki jawnej,

 • spółki komandytowej,

 • spółki partnerskiej,

traktuje się jak osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Zgodnie z ustawą systemową, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresów, w których działalność była zawieszona.
bottom of page