top of page

Tarcza 7.0 opublikowana. Kto otrzyma pomoc?


Od 1 lutego 2021 roku można składać wnioski o kolejne świadczenia dla przedsiębiorców dotkniętych pandemicznymi ograniczeniami. Siódma odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła kilka zmian.Do kiedy można składać wnioski?


Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. i jest to ostatni dzień, w którym powinny one wpłynąć, abyśmy mogli skorzystać z Tarczy 7.0. Wyjątkiem jest świadczenie postojowe – tu termin ich składania wydłużono do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.


Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS (RDZ-B7) oraz ponowne świadczenie postojowe (RSP DD7) można złożyć poprzez platformę PUE ZUS. Formularze dostępne są w zakładce Płatnik.


Wnioski o świadczenie 2000 zł dla pracownika na rzecz ochrony miejsc pracy i dotację 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności odnajdziemy, logując do naszego profilu na stronie praca.gov.pl.


Te warunki musi spełnić każdy przedsiębiorca


Aby wnioskować o pomoc w ramach Tarczy 7.0 każdy z przedsiębiorców powinien spełnić następujące warunki:

 • przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy powinno stanowić PKD ujęte w rozporządzeniu

 • działalność w określonym PKD była prowadzona na dzień 30 listopada 2020 r.

 • wykazano spadek przychodu o co najmniej 40 proc.


Pod uwagę brane są jednak różne okresy w zależności od rodzaju pomocy, z której chcemy skorzystać:

 • Świadczenie 2000 zł na rzecz ochrony miejsc pracy: w ciągu ostatnich trzech miesięcy w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej

 • Dotacja 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów: w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej

 • Ponowne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS: w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej


Warto zauważyć, że w najnowszym wykazie branż upoważnionych do skorzystania z Tarczy 7.0 pojawiło się sześć nowych PKD:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowanie

 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Ochrona miejsca pracy – 2000 zł


Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy gwarantuje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w kwocie 2000 zł (lub procent tej kwoty odpowiadający wymiarowi jego niepełnego etatu) i dotyczy również pracowników na umowie zlecenie. W trakcie składania wniosku przedsiębiorstwo nie powinno być poddawane restrukturyzacji lub postępowaniu upadłościowemu.


5000 zł na pokrycie bieżących kosztów


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności to pożyczka w wysokości do 5 tys zł. Staje się ona bezzwrotną pomocą, jeśli spełnimy jeden warunek: przez 3 miesiące od jej otrzymania nie możemy zamknąć lub zawiesić swojej działalności.


Ponowne świadczenie postojowe 2080 zł


Może ono zostać przyznane maksymalnie dwukrotnie. Wyjątkiem są poniższe branże, które mogą o nie wnioskować tylko raz:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)

 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)


Zwolnienie z ZUS za grudzień lub grudzień i styczeń


Niezależnie od otrzymania wcześniejszego wsparcia, przedsiębiorcy ujęci w rozporządzeniu o Tarczy 7.0 mogą jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 lub grudzień 2020 i styczeń 2021 jeśli byliśmy zgłoszeni jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Jeśli zostały one wcześniej opłacone mimo spełnienia warunków zwolnienia, ZUS na wniosek zwróci je przedsiębiorcy lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań. Powinien on jednak niezwłocznie złożyć wniosek o zwolnienie w ramach Tarczy 7.0.


KODY PKD


Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami:


 • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.Z Pola kempingowe

 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Ponowne świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.


Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:


 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach


Uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:


 • 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

 • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.Z pola kempingowe

 • 56.10.A restauracje

 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów

 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo

 • 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 • 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 • 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów

 • 59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 • 74.20.Z działalność fotograficzna

 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 79.11.A działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki

 • 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 82.30.Z organizacja targów i kongresów

 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa

 • 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • 85.59.A nauka języków obcych

 • 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji

 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.D działalność paramedyczna

 • 90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych

 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień

 • 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych

 • 91.02.Z działalność muzeów

 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych

 • 93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa

 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek

 • 93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu

 • 93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 • 96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej


Zgodnie z treścią rozporządzenia starosta będzie mógł przyznać jednorazową dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O tą formę pomocy będą mogli wnioskowa przedsiębiorcy z kodami PKD:


 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

 • 52.23.Z działalność usług wspomagająca transport lotniczy

 • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.Z pola kempingowe

 • 56.10.A restauracje

 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów

 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo

 • 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 • 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 • 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów

 • 59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 • 74.20.Z działalność fotograficzna

 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 79.11.A działalność agentów turystycznych

 • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki

 • 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 • 79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 82.30.Z organizacja targów i kongresów

 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa

 • 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

 • 85.59.A nauka języków obcych

 • 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji

 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.D działalność paramedyczna

 • 90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych

 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień

 • 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych

 • 91.02.Z działalność muzeów

 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych

 • 93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa

 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek

 • 93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu

 • 93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 • 96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

bottom of page