top of page

Wsparcie dla branży fitness tarcza antykryzysowa 2.0


Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą przyjętą nocą przez Sejm, która poszerza zakres pomocy udzielanej firmom przez państwo. To tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. Na jaką pomoc może liczyć branża fitness?Nowe zapisy zawarte w tarczy antykryzysowej 2.0 zakładają m.in. objęcie pomocą przewidzianą w tarczy 1.0 firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.

Posłowie zgodzili się również na wprowadzenie przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej.

Ustawa przewiduje również przyznanie firmom zatrudniającym od 10 do 49 osób prawa do trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ZUS za pracowników w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.


Łatwiej o pożyczkę


Na mocy tarczy 2.0 więcej mikroprzedsiębiorców będzie miało prawo do skorzystania z mikropożyczek (do 5 tys. zł). Ustawa przewiduje także umorzenie pożyczek po spełnieniu mniej restrykcyjnych warunków niż te zapisane w tarczy 1.0. Nowe zapisy zawarte w tarczy antykryzysowej 2.0 zakładają m.in. objęcie pomocą przewidzianą w tarczy 1.0 firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.


Pożyczki są przeznaczone dla przedsiębiorców, zatrudniających mniej niż 10 osób. Przedsiębiorca musi jedynie złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy lub elektronicznie, poprzez platformę praca.gov.pl.

Pożyczki będą udzielane jednorazowo, ze stałym oprocentowaniem rocznym. Przedsiębiorca zacznie ją spłacać po trzymiesięcznym okresie karencji. Okres spłaty nie może być jednak dłuższy niż rok.


Ustawa przewiduje również przyznanie firmom zatrudniającym od 10 do 49 osób prawa do trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ZUSza pracowników w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.


Większość zdobyły również poprawki które m.in.: znosić będą opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki; wydłużać będą kadencje związków sportowych do nie dłużej niż 30 września 2021 roku jeśli upływać ona będzie do 30 czerwca br.; pozwalać będą np. jednostkom samorządu terytorialnego na podejmowanie decyzji za pomocą kanałów elektronicznych.


Świadczenie postojowe 3-krotnie !


W nowej wersji ustawy, do przepisu odnoszącego się do świadczenia postojowego, dodany został następujący zapis:


Świadczenie postojowe przysługuje (...) nie więcej niż trzykrotnie.

Oznacza to, że w nowym stanie prawnym przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zasiłek postojowy nawet trzy razy.

Przypomnijmy, że kwota zasiłku postojowego dla przedsiębiorców wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2080 zł. Z kolei, w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej, świadczenie wypłacane jest w kwocie 1300 zł.


O świadczenie może wnioskować każdy przedsiębiorca, który:

  • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r.,

  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął przychód nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął przychód o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.
Kasia Skowrończyk
bottom of page