top of page

Wyniki finansowe Benefit Systems w 2019 r.


Przychody Benefit Systems w roku 2019 wyniosły 1 527,39 mln zł wobec 1 219,57 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 155,46 mln zł z 153,56 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 105,33 mln zł w porównaniu do 114,65 mln zł osiągniętych rok wcześniej.•    Grupa Benefit Systems z dobrym wynikiem sprzedaży kart sportowych oraz pozytywnymi efektami konsolidacji obszaru fitness.

•    Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wzrosły o 26 proc., do poziomu 1 527,4 mln zł.

•    Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 155,46 mln zł, 18% więcej niż w 2018 (oczyszczony o wydarzenia jednorazowe).

•    Z Programu MultiSport korzystało na koniec 2019 roku 1 453,4 tys. użytkowników w Polsce i zagranicą, natomiast w pierwszym kwartale liczba kart wzrosła do poziomu 1 548,9 tys. sztuk.

•   Spółka oczekuje negatywnego wpływu epidemii na wyniki w 2020 r.


Poniżej treść raportu opublikowanego przez Benefit Systems:


- Mamy za sobą dobry i pracowity rok. Cieszy nas bardzo dobry przyrost liczy użytkowników programu MultiSport i wzrost przychodów w klubach fitness. Kluczowym wyzwaniem po stronie operacyjnej był dla nas proces integracji sieci fitness w Polsce, który przeprowadziliśmy sprawnie dzięki zaangażowaniu całego zespołu Oddziału Fitness. Podjęliśmy w minionym roku również liczne działania związane z optymalizacją procesów zakupowych, renegocjacją wybranych umów, centralizacją funkcji oraz zwiększeniem efektywności sprzedażowej. Pierwsze pozytywne efekty widzieliśmy już w drugim półroczu ubiegłego roku, choć przed nami jeszcze sporo pracy. W ubiegłym roku, mimo wielu wyzwań biznesowych, zysk operacyjny Grupy, oczyszczony o wpływ wydarzeń jednorazowych w 2018 r., wzrósł o 18% r/r. Wygenerowaliśmy także mocny cash flow operacyjny, a nasze zadłużenie na koniec grudnia było na poziomie 0,5x dług netto/EBITDA - mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

Na koniec 2019 roku Benefit Systems odnotował bardzo dobry wynik sprzedaży kart sportowych, które osiągnęły poziom 1 453,4 tys. sztuk (wzrost o 21% r/r). Aż 1 118,8 tys. z nich było obsługiwanych w Polsce (wzrost o 15,2% r/r), zaś z 334,6 tys. korzystali użytkownicy na rynkach zagranicznych (wzrost o 50,1% r/r). Grupa Benefit Systems kontynuowała też w minionym roku inwestycje w rozwój własnej infrastruktury sportowej, jednak w ograniczonym zakresie, skupiając się na 17 otwarciach klubów w Polsce oraz 6 na rynkach zagranicznych (łącznie odpowiednio 161 i 24 kluby własne). Wydatki inwestycyjne w tym okresie wyniosły 152 mln zł.


W minionym roku przychody Segmentu Polska wzrosły o 21% wobec 2018 roku i osiągnęły poziom 1 179,7 mln zł. Wzrost był pochodną zarówno większej liczby kart sportowych, rosnącej sieci klubów i poprawy sprzedaży w obiektach istniejących. Zysk operacyjny tej części biznesu (skorygowany o zdarzenia jednorazowe w 2018 r.) wzrósł o 12% rok do roku. Segment Zagranica zanotował kolejny rok z duża dynamiką przychodów, które wzrosły o ponad 48% r/r do poziomu 322,8 mln zł. Na rynkach zagranicznych nadal ponoszone są koszty budowy struktur sprzedażowych i inwestycji w rozwój produktu. - Systematyczny wzrost popularności programu MultiSport poza Polską potwierdza, że nasz model biznesowy możemy z powodzeniem replikować na innych rynkach. W minionym roku obserwowaliśmy wysoką skuteczność naszej chorwackiej spółki, która zaledwie w ciągu kilku kwartałów zbudowała sieć partnerską, strukturę sprzedażową oraz wygenerowała duże zainteresowanie kartą MultiSport zarówno po stronie pracodawców, jak i użytkowników. Dobre wyniki osiągnęły też nasze spółki w Czechach, w Bułgarii i na Słowacji, gdzie mamy już bardziej ugruntowaną pozycję - komentuje Bartosz Józefiak.  

Platformy kafeteryjne Grupy Benefit Systems w ubiegłym roku koncentrowały się na zwiększaniu skali swojej działalności. Na  koniec 2019 roku z platform MyBenefit oraz MultiKafeteria korzystało 463 tys. użytkowników, czyli o 82 tys. więcej wobec roku poprzedniego. Obroty na platformach wzrosły r/r o 27% do poziomu 375 mln zł.

Komentarz do obecnej sytuacji związanej z epidemią wirusa COVID-19

Mimo bardzo dobrych wyników w 2019 r. i skuteczności podjętych działań ukierunkowanych na efektywne wykorzystywanie przez Grupę szans rynkowych w Polsce i zagranicą, obecnie Benefit Systems musi mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z zamknięcia obiektów sportowych i klubów fitness w Polsce oraz na innych rynkach w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. W związku z tym rozszerzany jest w Polsce zakres usług online dla użytkowników Programu MultiSport, w ramach których posiadacze aktywnych kart mają dostęp m.in. do treningów sportowych online, w tym do zajęć prowadzonych w tym trybie przez obiekty partnerskie. Jednocześnie Benefit Systems proponuje klientom w kraju obniżenie stawek w tym okresie lub zawieszenie kart. Spółka szacuje, że w kwietniu br. w Polsce zawieszenie będzie dotyczyło ok. 70% kart. Na rynkach zagranicznych program MultiSport nie przewiduje aktualnie usług w formule online. W związku z powyższym oczekiwany jest znaczny spadek przychodów w segmencie Zagranica w drugim kwartale 2020 r.

Zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, w okresie zamknięcia obiektów sportowych, nie są pobierane opłaty za karnety od klientów B2C sieci fitness. W rezultacie, według szacunków Zarządu, epidemia będzie mieć negatywny wpływ na przychody i wynik operacyjny Grupy w II kwartale br. Częściowo wpływ ten zostanie skompensowany przez oszczędności i optymalizację kosztów w klubach i na poziomie centrali, a także w spółkach zagranicznych. Ostateczny wpływ epidemii na wyniki Grupy nie jest jednak możliwy do przewidzenia.


Renata M. Roman
bottom of page