Wieś znajduje się w gminie Sokoły, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, przy drodze Sokoły – Jeżewo. Najbliższe miasta: Wysokie Mazowieckie (20 km), Łapy (12 km), Białystok (35 km), Tykocin (20 km). Wieś położona jest w niewielkiej dolinie, otoczonej niewysokimi pagórkami, przez środek wsi przepływa mały strumyk, który uchodzi do Awissy, ta z kolei rzeczka uchodzi do Narwi w okolicach wsi Płonka Kościelna. Wokół wsi rozciągają się lasy. Wieś zamieszkuje około 90 mieszkańców i jest to liczba ciągle malejąca. Przybywa domów, w których nikt nie mieszka.
We wsi są dwa sklepy spożywcze i zlewnia mleka, do której mleko dostarczają okoliczni rolnicy. Wieś posiada wodociąg, nie ma niestety kanalizacji. Wieś ma połączenie autobusowe z Białymstokiem, Łapami, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowem.
Linia kolejowa Białystok – Warszawa przebiega w odległości 12 km od wsi, najbliższy przystanek to Łapy.
Linia kolejowa Białystok – Ostrołęka przebiega w odległości 4 km od wsi, najbliższy przystanek to Sokoły, w latach 2000 – IV 2007 pociągi nie kursowały; od IV 2007 r. wznowiono ruch pociągów towarowych na trasie Łapy – Sokoły. Ponownie w 2009 r. wstrzymano ruch pociągów.
Dzieci są dowożone szkolnym autobusem do szkoły podstawowej i gimnazjum do miejscowości gminnej Sokoły.

Biernacka Maria, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Wrocław 1966.
Dajnowicz Małgorzata, Własność drobnoszlachecka w powiatach łomżyńskim i mazowieckim pod koniec XIX wieku, W: Studia Łomżyńskie, t.10, Łomża 1999, s. 47-48, ISBN 83-86175-01-X.
Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3 Warszawa 1996, s. 180.
Gloger Zygmunt, Dawna ziemia bielska i jej początkowa szlachta, „Biblioteka Warszawska”, t. 3, Warszawa 1873.
Gnat owski Michał, Monkiewicz Waldemar, Kowalczyk Józef, Wieś Białostocka oskarża. Ze studiów nad pacyfikacją wsi na Białostocczyźnie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej, Białystok 1981, s.172-174; s.233, ISBN 83-00-00323-1.
Halicka Irena, Z badań nad nazwami miejscowymi wschodniego Mazowsza i Północnego Podlasia, W: Rocznik Białostocki, t. 14. Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Warszawa 1981, s. 325-345.
Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870.
Jemielity Witold, Upaństwowienie majątków kościelnych w powiatach łomżyńskim i mazowieckim po powstaniu styczniowym, W: Studia Łomżyńskie, t.5, Warszawa 1995, s.13, ISBN 83-01-11825-3.
Lubicz-Łapiński Łukasz, Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w., Białystok 2004, s. 14; 20; 27; 60; 119-120.
Łuniewski T., Drobna szlachta. Przyczynek do poglądu na stan ekonomiczny i potrzeby małej własności ziemskiej w Królestwie Polskim, Warszawa 1892.
Markowska D., Rodzina wiejska na Podlasiu 1864-1964, Wrocław 1970.
Olechnowicz Marian, Z przeszłości Łap i okolic. Zeszyt 1, Łapy 1999, s. 19, ISBN 83-907119-1-5.
Rosłaniec Stanisław, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.
Rudnicki Piotr, Drobna szlachta podlaska w wojskach radziwiłłowskich w XVII wieku, W: Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera /26-27 maja 1989 roku/, Białystok 1991, s.44; 51.
Russocki S., Elementy wspólnoty w osadach drobnoszlacheckich Mazowsza /XV-XIX w./, Zeszyty Naukowe FUW, Zeszyt 19, Humanistyka, dział H – prace historyczne, t. 4, 1977.
Russocki S., Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru, PH, t. 52, 1968, z. 1; 3; 8-9.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy, Reprint Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.
Wolff A., Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Kraków 1937.
Wiśniewski J., Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 1, 1981.Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., Pod red. A. Wyrobisza, Warszawa 1981.
Wincenciak Witold, Oświata regionu łomżyńskiego w okresie okupacji radzieckiej w latach 1939-1941, W: Studia Łomżyńskie, t.7, Łomża 1996, s.27, ISBN 83-86-175-50-8.
Wolff A., Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Kraków 1937.
Zajączkowski St., Najdawniejsze osadnictwo polskie na Podlasiu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 5, 1936.